Procontra

Grunnlov

Procontra Grunnlov ble vedtatt av generalforsamlingen 12. desember 1993.

Grunnlovskomiteen, ledet av daværende sekretariatsleder Kjetil Karlsen, la fram et grundig gjennomarbeidet forslag til lovtekst. Debatten raste likevel i flere timer før lovteksten ble vedtatt. Særlig intens ble debatten vedrørende hvorvidt ordet "mannsklubb" i § 2.1 var negativt ladet og burde ut av grunnloven, eller tvert i mot var et passe selvironisk ord med en viss tyngde. Forøvrig oppstod klassikeren "Jeg foreslår at vi vedtar at tradisjoner bør oppstå, ikke vedtas!" på dette møtet.

§ 1.0 Intensjon
Formålet med Procontra er å sikre en rik høst av felles opplevelser, for derved å borge om vennskapet mellom medlemmene.

§ 2.0 Medlemsskap
§ 2.1 Procontra er en mannsklubb.
§ 2.2 Medlemsskap i Procontra er livslangt, og avsluttes kun ved naturlig avgang eller etter begrunnet søknad til generalforsamlingen.
§ 2.3 Kun Procontra medlemmer skal normalt delta på Procontra arrangementer. Etter nærmere avtale kan dog spesielt inviterte delta på visse Procontra arrangementer.
§ 2.4 Opptak av nye medlemmer skal kun skje der overordentlig tungtveiende grunner taler for det. (se: Noter, 12.12.93).

§ 3.0 Generalforsamling
§ 3.1 Generalforsamlingen er Procontras øverste besluttende myndighet. Saker skal avgjøres ved konsensus. Dersom konsensus ikke oppnås skal saken utsettes til neste generalforsamling, hvor det gis anledning til å fatte vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har sekretariatsleder dobbeltstemme.
§ 3.2 Generalforsamling skal normalt avholdes tidligst ti måneder, og senest atten, etter foregående ordinære generalforsamling, og på et tidspunkt som gjør at flest mulig medlemmer kan delta. Sekretariatsleder innkaller til generalforsamling.
§ 3.3 Generalforsamlingen er ikke beslutningsdyktig dersom fler enn to Procontra medlemmer uteblir.
§ 3.4 Saksliste skal være sendt til samtlige medlemmer senest fjorten dager før generalforsamling.
§ 3.5 Et Procontra medlem plikter normalt å møte til generalforsamlingen. Dersom et medlem ikke møter, skal han sende skriftlig redegjørelse om dette til sekretariatsleder.
§ 3.6 Et Procontra medlem som på forhånd regner med å utebli fra generalforsamlingen skal sende sekretariatsleder en redegjørelse for sitt syn på driften i den siste perioden, samt sine kommentarer til alle viktige saker på dagsorden, slik at de tilstedeværende medlemmer kan ta hensyn disse i konsensusavgjørelsene.

§ 4.0 Ekstraordinær generalforsamling
§ 4.1 For ekstraordinær generalforsamling gjelder samme beslutningsprosedyre som for ordinær generalforsamling (jfr. § 3.1). Ekstraordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig dersom fler enn to Procontra medlemmer uteblir. Saksliste skal være sendt til samtlige medlemmer senest fem dager før ekstraordinær generalforsamling.
§ 4.2 Sekretariatsleder skal innkalle til ekstra-ordinær generalforsamling når spesielle forhold tilsier det.
§ 4.3 Når atten måneder har gått siden siste ordinære generalforsamling, har et hvert Procontra medlem myndighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

§ 5.0 Sekretariatsleder
§ 5.1 Sekretariatsleder utnevnes av generalforsamlingen. Samme person kan inneha vervet maksimum to påfølgende perioder. Med periode forstås her tidsrommet mellom to ordinære generalforsamlinger.
§ 5.2 Sekretariatsleder skal forestå den daglige drift av Procontra. De viktigste oppgaver er:
- Planlegging og innkallelse til møter.
- Løpende kontakt med medlemmer; spesielt ansvar overfor medlemmer i utlendighet.
- Distribusjon av all offisiell Procontra-informasjon, inkludert møterefereater (jfr. § 6.2).
- Planlegging av generalforsamling; foreslå ny kandidat til sekretariatsledervervet; sende ut innkallelse og dagsorden (jfr. § 3.2 og 3.4).
- Ihendehavelse og ajourføring av Procontra arkivet (jfr. § 6.1 og 6.4).
- Overoppsyn med Procontras økonomi (jfr. § 7.2).
- Overoppsyn med virksomheten i etablerte Procontra-komiteer og ad hoc-komiteer (jfr. § 8.5).

§ 6.0 Procontra arkivet
§ 6.1 Samtlige Procontra dokumenter, både formelle og uformelle, skal oppbevares i Procontra arkivet.
§ 6.2 Referat skal skrives fra et hvert Procontra arrangement. Sekretariatsleder kan delegere ansvar for å skrive møtereferat, men referatet skal da sendes til sekretariatsleder for videre distribusjon til medlemmene.
§ 6.3 Formelle Procontra dokumenter skrives av sekretariatsleder, eller etter fullmakt fra vedkommende, og skal normalt kjennetegnes med Procontra logoen. Bruk av Procontra logoen reguleres strengt av sittende sektretariatsleder (se: Noter, 12.12.93).
§ 6.4 Backup av Procontras arkiv, fortrinnsvis inneholdende orginaler, skal oppbevares hos kasserer. Dette skal kun taes fram ved høytidelige anledninger, eller når andre forhold tilsier det. Det skal ajourføres hvert år av avtroppende sekretariatsleder.
§ 6.5 Procontra arkivet er tilgjengelig for allment innsyn. Utenforstående skal normalt henvende seg til sekretariatsleder med skriftlig begrunnelse før arkivet åpnes for vedkommende. Procontras medlemmer skal informeres om alle slike henvendelser.

§ 7.0 Kasserer
§ 7.1 Kasserer oppnevnes av generalforsamlingen, og fungerer inntil ny kasserer er oppnevnt.
§ 7.2 Kasserer skal rapportere til sekretariatsleder. Kasserer fører regnskap og legger fram årsregnskap for generalforsamlingen.
§ 7.3 Kasserer signerer på vegne av Procontra for utbetalinger.
§ 7.4 Kasserer skal inndrive Procontra årskontingent (jfr. § 9.1).

§ 8.0 Etablerte Procontra-komiteer og ad hoc-komiteer
§ 8.1 Kun Procontra medlemmer skal være medlem av Procontra komiteer. Komiteer kan, dersom spesielle forhold tilsier det, knytte til seg ekstern ekspertise.
§ 8.2 Procontra komiteer har separate regnskap med mindre noe annet er bestemt av sekretariatsleder.
§ 8.3 Ad hoc-komiteer kan nedsettes på ethvert tidspunkt, av ethvert Procontra medlem, etter avtale med sekretariatsleder.
§ 8.4 Etablerte Procontra-komiteer skal nedsettes av generalforsamlingen. På general- forsamlingen kan også ad hoc-komiteer gis status som etablert Procontra komite.
§ 8.5 Etablerte Procontra komiteer er selvkonstituerende. Hver komite skal ha en kontaktperson som rapporterer til sekretariatsleder og står ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§ 9.0 Årskontingent
§ 9.1 Generalforsamlingen fastsetter årskontingentens størrelse for kommende periode.
§ 9.2 Årskontingenten skal dekke Procontras administrasjonsutgifter, samt andre løpende utgifter der sekretariatsleder finner det korrekt å belaste Procontras konto. Større utgifter skal normalt være vedtatt av generalforsamling, men kan trekkes fra Procontras konto etter at sekretariatsleder har innhentet samtykke fra alle Procontra medlemmer. Med større utgifter forstås her beløp høyere enn gjeldende årskontingent.

§ 10.0 Sermoni
§ 10.1 Generalforsamlingen oppnevner sekretariatsleder ved et stående, samstemt og lavmælt: "Hurra! Han skal lede sekretariatet".
§ 10.2 Avtroppende sekretariatsleder feires med et stående, samstemt og lavmælt tre ganger tre Hurra!

§ 11.0 Om grunnlov, regelverk og hevd
§ 11.1 Grunnlovsforandringer vedtas av generalforsamlingen. Forslag til grunnlovsforandringer skal være grundig forberedt og redegjort for i innkallelse til generalforsamling. Grunnlovsforandringer trer i kraft umiddelbart, men skal stadfestes av påfølgende generalforsamling.
§ 11.2 Presiseringer og utdypninger til Procontras grunnlov vedtas av generalforsamlingen. Slike tilføyelser og kommentarer til grunnloven skal nedtegnes under Noter.
§ 11.3 Enkeltstående regelverk skal vedtas av generalforsamlingen.
§ 11.4 Tradisjon og vunnen hevd skal være veiledende for sekretariatsleders virke, og skal veie tungt ved avgjørelser på generalforsamling.

Grunnlov med tilføyelser og forandringer er vedtatt på generalforsamling, 12. desember 1993. Såfremt ingen av Procontras medlemmer innen den 20. januar 1994 protesterer mot inkorrekt innarbeidelse av vedtatte forandringer, vil Grunnloven stå slik den nå er.

Noter

12.12.93; Ad § 2:
Fra første dag (12. september 1991) har følgende syv personer vært medlem av Procontra: Aksel, Rune, Lars Kristian, Knut Ragnar, Kjetil, Harald Mathias, Sverre.

12.12.93; Ad § 6.3:
Alle medlemmer gis anledning til å sende ut rundskriv, både som Procontra medlemmer, eller på vegne av ad-hoc komiteer eller etablerte Procontra komiteer. Slike skriv trenger ikke å gå om sekretariatsleder. Kopi av rundskriv skal oppbevares i Procontra arkivet. Slike rundskriv er å anse som uformelle Procontra dokumenter.

"16.10.2004; Ad § 3.0:
Protokoll fra Generalforsamling skal inneholde følgende, og, med mindre spesielle forhold tilsier det, i nevnte rekkefølge

 • Sted, dato, klokkeslett
 • Tilstede- / fraværsliste
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 • Saker til eventuelt
 • (evt) Høytlesning av fraværende Procontra medlemmers innspill til Generalforamling
 • Gjennomgang av protokoll fra foregående Generalforsamling
 • Årsregnskap, ved kasserer. Fastsettelse av Procontra kontingent
 • Valg av kasserer
 • Sekretariatsleder oppsummerer siste periode. Sermoni (jfr. Grunnlovens § 10.2)
 • Valg av ny sekretariatsleder. Sermoni (jfr. Grunnlovens § 10.1)
 • Sekretariatesleders vyer for kommende periode
 • Status, etablerte Procontra kommiteer og ad-hoc komiteer
 • Eventuelt
 • Tidspunkt møtet heves
 • Dato for utsendelse av dokumentet til medlemmene

Hovedmeny / Grunnlov